Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę.  Więcej informacji.  Rozumiem

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

Sklep internetowy My Identity dostępny pod adresem internetowym www.myidentity.pl prowadzony jest przez My Identity sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Bielska-Białej Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000701190, NIP 9372701034, REGON 368592366. 

 

 

§ 2

Definicje

 

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca - My Identity sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000701190, NIP 9372701034, REGON 368592366. 
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto - konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 • Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze sklepem

 

 • Adres Sprzedawcy: Ul. Gen. Maczka 9, 43-310 Bielsko-Biała
 • Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 692 480 536
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski 79 1050 1070 1000 0090 3133 1227.

 

 

§ 4

Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

 

§ 5

Zakładanie konta w sklepie

 

1. Założenie konta w sklepie jest darmowe.

2. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.

3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia zamówienia należy:

 • zalogować się do sklepu,
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu),
 • wybrać metodę płatności,
 • kliknąć przycisk “Złóż zamówienie",

 

            Zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

 

- przesyłka kurierska,

- przesyłka kurierska pobraniowa,

- odbiór osobisty dostępny pod adresem: CrossFit 43300, ul. Gen. Maczka 9, 43-310 Bielsko-Biała.

 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 

- płatność przy odbiorze,

- płatność za pobraniem,

- płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

 

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

- płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

- płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

- płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 2 dni roboczych w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu.

8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku nieuzasadnionego nieprzyjęcia przez Klienta zamówionego towaru uznaje się, iż Klient odstępuje od umowy.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 lub poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w § 3.

5.Skutki odstąpienia od umowy:

- w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

- w  przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktów,

- zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

- Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,

- konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni,

- konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

- konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu.

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 

 

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Reklamację należy złożyć  na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. 

3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 

 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest My Identity Sp. z o.o.,ul. Kasztelańska 12, 43-300 Bielsko-Biała; Sąd Rejonowy dla Bielska -Białej Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego KRS 0000701190; NIP 9372701034; Kapitał zakładowy 5.000 PLN.

 

2. Informacje dotyczące gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności”.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.